EMİSYON AZALTIM HEDEFİ, ULUSAL KATKI BEYANI AYNI ŞEYLER MİDİR?

Evet. İklim hedefi tartışmalarında sıkça kullanılan bir diğer ifade, Ulusal Katkı Beyanı’dır (NDC - Nationally Determined Contribution). Ulusal katkı beyanları, ülkelerin Paris Anlaşması çerçevesinde hedeflerine ulaşmak ve iklim değişikliğine neden olan emisyonları azaltmak için belirledikleri hedefleri beyan ettikleri resmi belgelerdir. Ulusal Katkı Beyanları her beş yılda bir – söz konusu hedeflerin iyileştirildiği/geliştirildiği bir biçimde – yenilenerek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası'na sunulur.

İzleme süreci yıllık ve iki yıllık olmak üzere emisyon envanterlerinin Sekretarya'ya sunulmasıyla devam ediyor. Paris Anlaşması’nın yürütülmesi için oluşturulan Güçlendirilmiş Şeffaflık Çerçevesi (Enhanced Transparency Framework – ETF) gereğince “İki-yıllık Sera Gazı Envanter Raporları”, “İki-yıllık Şeffaflık Raporları” (Biannual Transparency Report – BTR) formatına dönüştürülür ve ülkelerden sera gazı emisyon envanterleri ile birlikte Ulusal Kakı Beyanlarının uygulanmasında ve yakalanmasında kaydedilen ilerlemeyi belgelemeleri beklenir.